Dosen

Profil Nurain

Nama : Dr. Nurain, M.Ag.
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Nurain, M.Ag. Di Semester Genap TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Fahmul Maqru' al-Adabiy 2 WAJIB A JUM 07:00-08:40 R: FA-404
2. Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB D SEL 07:00-08:40 R: FA-405
3. Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN B KAM 10:40-12:20 R: FA-308
4. Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN C SEN 10:40-12:20 R: FA-308
5. Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN D SEN 15:30-17:10 R: FA-405
6. Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN E KAM 15:30-17:10 R: FA-308

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Gadjah Mada Ilmu-ilmu Humaniora Dr. 2020
2. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pendidikan Islam M. A. 2004
3. S1 IAIN Syarif Hidayatullah Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1997

# TAHUN KARYA
Jurnal Ilmiah
1 2018 Kritik Jubran Khalil Jubran terhadap Konstruksi Agama dalam Cerpen "Khalil al-Kafir" dalam Jurnal Bahasa dan sastra. Tingkat Nasional Terakreditasi.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/
2 2018 Kritik Jubran Khalil Jubran terhadap Konstruksi Agama dalam Cerpen "Khalil al-Kafir" dalam Jurnal Bahasa dan sastra. Tingkat Nasional Terakreditasi.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/
3 2015 Nilai-nilai kehidupan dalam pusisi Al-Mutanabb dalam ADABIYYAT.

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2021 Reinkarnasi Menurut Jubran Khalil Jubran dalam Karyanya.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49234
Menulis Proposal Penelitian
2 2022 Puisi Al-Mawakib Karya Jubran Khalil Jubran dalam Perspektif Semiotika Riffaterre.
3 2021 Dehumanisasi dalam KUmpulan Cerpen al-Arwah al-Mutamarrdah Karya Jubran Khalil Jubran.

# TAHUN KARYA
Hak Cipta
1 2021 Pemikiran Jubran Khalil Jubran dalam 'Ara`is al-Muruj, al-Arwah al-Mutamarridah, dan al-Ajnihah al-Mutakassirah: Kajian Transendentalisme Emerson. Diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ODVmZjgxODU1M...

# TAHUN KARYA
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
1 2022 Memberi ceramah dan kajian kitab pada pengajian Ibu-Ibu Majlis Ta'lim Az-Zahra, Jatisawit Asri, Balecatur, Gamping, Sleman (Terjadwal ≥ 1 semester).
2 2022 Memberi ceramah dan kajian kitab pada pengajian Ibu-Ibu Majlis Ta'lim Az-Zahra, Jatisawit Asri, Balecatur, Gamping, Sleman (Terjadwal ≥ 1 semester).
3 2021 Memberi Ceramah dan mengampu Kajian Kitab pada Majlis Ta'lim Az-Zahra Perumahan Jatisawit Asri Balecatur, Gamping, Sleman (Terjadwal ≥ 1 semester).
4 2021 Memberi Ceramah dan mengampu Kajian Kitab pada Majlis Taklim Az-Zahra Perumahan Jatisawit Asri Balecatur, Gamping, Sleman (Terjadwal ≥ 1 semester).
5 2020 Memberi Ceramah dan Mengampu Kajian Kitab di Majlis Ta'lim Az-Zahra Perumahan Jatisawit Asri Balecatur, Gamping, Sleman (Terjadwal ≥ 1 semester).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
6 2015 Mengasuh dan Mengisi pengajian rutin pada Majlis Talim Az-Zahra Jati Sawit Bale Catur Gamping .

# TAHUN KARYA
Anggota Asosiasi
1 2021 Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Ilmiah). Berlokasi di Yogyakarta.
Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi
2 2020 Senat Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya . Berlokasi di Yogyakarta.
Narasumber
3 2021 Diseminasi Disertasi . Pada pertemuan Be-weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Berlokasi di Yogyakarta.