Kurikulum

Kurikulum

Semester Paket 1

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PTI00001 Bahasa Arab 2 WAJIB
2 BSA02001 Fahm Al-Masmu' I 2 WAJIB
3 BSA02010 Kitabah I 2 WAJIB
4 NAS00001 Pancasila 2 WAJIB
5 FAY05004 Qira'ah I 2 WAJIB
6 BSA02018 Sharf I 2 WAJIB
7 BSA02004 Ta'bir Syafawi I 2 WAJIB
8 PTI00004 Tauhid 2 WAJIB
9 PTI00002 Al-Qur'an/Al-Hadits 3 WAJIB
10 PTI00006 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 3 WAJIB

Semester Paket 2

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PTI00005 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB
2 PTU00001 Bahasa Inggris I 2 WAJIB
3 BSA02002 Fahm Al-Masmu' II 2 WAJIB
4 NAS00002 Kewarganegaraan 2 WAJIB
5 BSA02011 Kitabah II 2 WAJIB
6 PTU00002 Logika 2 WAJIB
7 BSA02020 Nahwu I 2 WAJIB
8 BSA02008 Qira'ah II 2 WAJIB
9 BSA02019 Sharf II 2 WAJIB
10 BSA02005 Ta'bir Syafawi II 2 WAJIB
11 PTI00003 Ushul Fiqh/Fiqh 2 WAJIB

Semester Paket 3

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 FAY05003 Bahasa Inggris II 2 WAJIB
2 BSA02023 Balaghah I 2 WAJIB
3 BSA02003 Fahm Al-Masmu' III 2 WAJIB
4 BSA02026 Ilm Al-Lughah Al-'amm 2 WAJIB
5 BSA02012 Kitabah III 2 WAJIB
6 BSA02042 Metodologi Penelitian 2 WAJIB
7 BSA02021 Nahwu II 2 WAJIB
8 FAY05002 Pengantar Ilmu Budaya 2 WAJIB
9 BSA02009 Qira'ah III 2 WAJIB
10 BSA02006 Ta'bir Syafawi III 2 WAJIB
11 BSA02013 Tarjamah Arab-Indonesia I 2 WAJIB

Semester Paket 4

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 NAS00003 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
2 BSA02024 Balaghah II 2 WAJIB
3 FAY05001 Filologi 2 WAJIB
4 BSA02029 Fiqh Al-Lughah 2 WAJIB
5 BSA03043 Jurnalistik 2 WAJIB
6 BSA02022 Nahwu III 2 WAJIB
7 USK01001 Pengantar Studi Islam 2 WAJIB
8 BSA04047 Sejarah Agama-Agama 2 WAJIB
9 BSA02014 Tarjamah Arab-Indonesia II 2 WAJIB
10 BSA02034 Tarikh Al-Adab Al-Arabi I 4 WAJIB

Semester Paket 5

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA02025 Balaghah III 2 WAJIB
2 USK01002 Filsafat Ilmu 2 WAJIB
3 BSA02032 Ilm Al-Uslub 2 WAJIB
4 BSA02033 Metode Penelitian Bahasa 2 WAJIB
5 BSA03046 Studi Dunia Arab 2 WAJIB
6 BSA02015 Tarjamah Arab-Indonesia III 2 WAJIB
7 BSA02035 Tarikh Al-Adab Al-Arabi II 4 WAJIB
8 BSA02039 Teori Dan Aplikasi Sastra I 4 WAJIB

Semester Paket 6

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA02031 Al-Lahjat Al-'arabiyyah 2 WAJIB
2 BSA03044 Editing Tarjamah I 2 WAJIB
3 BSA02027 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) 2 WAJIB
4 BSA02036 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I 2 WAJIB
5 BSA02030 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat 2 WAJIB
6 BSA02041 Metode Penelitian Sastra 2 WAJIB
7 BSA02038 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah 2 WAJIB
8 BSA02016 Tarjamah Indonesia-Arab I 2 WAJIB
9 BSA02040 Teori Dan Aplikasi Sastra II 2 WAJIB
10 BSA13052 Dirasah Taqabuliyyah 2 PILIHAN
11 BSA13050 Sosiolinguistik 2 PILIHAN

Semester Paket 7

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA02028 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) 2 WAJIB
2 BSA03045 Editing Tarjamah II 2 WAJIB
3 BSA02037 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II 2 WAJIB
4 BSA02017 Tarjamah Indonesia-Arab II 2 WAJIB
5 USK01004 Skripsi 6 WAJIB
6 BSA13049 I'jaz Al-Qur'an 2 PILIHAN
7 BSA13051 Kaligrafi Arab 2 PILIHAN
8 BSA13048 Stilistika Al-Qur'an 2 PILIHAN

Semester Paket 8

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 USK01003 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB