Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105#RAB Teori Sastra (Mikro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
2 07:00-08:40 FA-106 Tarjamah Indonesia-Arab I A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
3 07:00-08:40 FA-305 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
4 07:00-08:40 FA-306#RAB Teori Sastra (Mikro) B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
5 07:00-08:40 FA-308 Pengantar Ilmu Budaya C Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
6 07:00-08:40 FA-407 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal D Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
7 08:50-10:30 FA-104#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
8 08:50-10:30 FA-106 Ilmu Nahwu (Marfu'at) B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
9 08:50-10:30 FA-107 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
10 08:50-10:30 FA-304 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
11 08:50-10:30 FA-306#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) C Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
12 08:50-10:30 FA-308 Pengantar Ilmu Budaya D Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
13 08:50-10:30 FA-311 Fiqhu al-Lughah B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
14 08:50-10:30 FA-406 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15 08:50-10:30 FA-412 Bahasa Indonesia A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
16 10:40-12:20 FA-104#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
17 10:40-12:20 FA-106 Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
18 10:40-12:20 FA-107 Ilmu Ma'ani D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
19 10:40-12:20 FA-305#RAB Teori Sastra (Mikro) C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
20 10:40-12:20 FA-306#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) D Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
21 10:40-12:20 FA-308 Tarjamah Indonesia-Arab I C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
22 10:40-12:20 FA-311 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
23 10:40-12:20 FA-406 Kewarganegaraan B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
24 13:25-15:05 FA-104 Fahmul Maqru' al-Adabiy B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
25 13:25-15:05 FA-105 Fikih dan Usul Fikih D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
26 13:25-15:05 FA-306 Pengantar Ilmu Budaya A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
27 13:25-15:05 FA-404#KAM Tarikh Al-Adab Al-Arabi I A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
28 13:25-15:05 FA-406 Logika A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
29 13:25-15:05 FA-407 Kewarganegaraan C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
30 15:30-17:10 FA-105 Pengantar Studi Islam C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
31 15:30-17:10 FA-306 Pengantar Ilmu Budaya B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
32 15:30-17:10 FA-404 Nahwu III A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
33 15:30-17:10 FA-407 Kewarganegaraan D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
34 15:30-17:10 FA-410#KAM Teori Sastra (Mikro) D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
35 17:20-20:40 FA-104 Kuliah Kerja Nyata A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
36 17:20-22:20 FA-303 Skripsi I Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
37 17:20-22:20 FA-304 Skripsi A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
38 17:20-22:20 FA-403 Skripsi B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
39 17:20-22:20 FA-404 Skripsi C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
40 17:20-22:20 FA-406 Skripsi D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
41 17:20-22:20 FA-408 Skripsi E Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
42 17:20-22:20 FA-409 Skripsi F Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
43 17:20-22:20 FA-410 Skripsi G Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
44 17:20-22:20 FA-412 Skripsi H DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-107#KAM Kitabah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
2 07:00-08:40 FA-304 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy B DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
3 07:00-08:40 FA-308 Fiqhu al-Lughah C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
4 07:00-08:40 FA-404 Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
5 07:00-08:40 FA-406 Sosiolinguistik B Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
6 07:00-08:40 FA-407 Teori Dan Aplikasi Sastra II C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
7 08:50-10:30 FA-105 Teori Dan Aplikasi Sastra II B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
8 08:50-10:30 FA-106#KAM Kitabah C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
9 08:50-10:30 FA-107#KAM Kitabah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
10 08:50-10:30 FA-308 Fiqhu al-Lughah D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
11 08:50-10:30 FA-405 Filsafat Ilmu A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
12 08:50-10:30 FA-406 Sosiolinguistik A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
13 08:50-10:30 FA-407 Teori Dan Aplikasi Sastra II D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
14 10:40-12:20 FA-104 Bahasa Inggris I A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
15 10:40-12:20 FA-105 Ilmu Badi' A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
16 10:40-12:20 FA-106#KAM Kitabah D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
17 10:40-12:20 FA-107 Fikih dan Usul Fikih B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
18 10:40-12:20 FA-307 Khitabah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
19 10:40-12:20 FA-308 Jurnalistik B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
20 13:25-15:05 FA-105 Ilmu Badi' B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
21 13:25-15:05 FA-107 Fikih dan Usul Fikih A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
22 13:25-15:05 FA-305 Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
23 13:25-15:05 FA-306 Ilmu Nahwu (Marfu'at) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
24 13:25-15:05 FA-307 Khitabah D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
25 13:25-15:05 FA-311 Sejarah Agama-Agama A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
26 13:25-15:05 FA-412 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
27 15:30-17:10 FA-105 Ilmu Badi' C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
28 15:30-17:10 FA-304 Jurnalistik D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
29 15:30-17:10 FA-306 Ilmu Nahwu (Marfu'at) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
30 15:30-17:10 FA-308 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
31 15:30-17:10 FA-311 Tarjamah Arab-Indonesia II A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
32 17:20-22:20 FA-310 Skripsi J Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
33 17:20-22:20 FA-403 Skripsi K Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
34 17:20-22:20 FA-404 Skripsi L Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
35 17:20-22:20 FA-407 Skripsi N Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
36 17:20-22:20 FA-409 Skripsi O Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-106 Tarjamah Indonesia-Arab I B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
2 07:00-08:40 FA-107 Khitabah A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
3 07:00-08:40 FA-305 Editing Tarjamah I A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
4 07:00-08:40 FA-306 Filsafat Ilmu D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
5 07:00-08:40 FA-311 Qira'ah II A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
6 07:00-08:40 FA-405 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat C DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
7 08:50-10:30 FA-106 Ilmu Badi' D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
8 08:50-10:30 FA-107 Khitabah B Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
9 08:50-10:30 FA-305 Editing Tarjamah I B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
10 08:50-10:30 FA-311 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
11 08:50-10:30 FA-403 Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
12 08:50-10:30 FA-405 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
13 10:40-12:20 FA-105 Al-Lahjat Al-'arabiyyah A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
14 10:40-12:20 FA-106 Ilmu Ma'ani A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
15 10:40-12:20 FA-107 Kitabah II A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
16 10:40-12:20 FA-311 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
17 10:40-12:20 FA-403 Tauhid B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
18 10:40-12:20 FA-405 Lahjah Arabiyah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
19 13:25-15:05 FA-105 Al-Lahjat Al-'arabiyyah B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
20 13:25-15:05 FA-305 Nahwu I A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
21 13:25-15:05 FA-308 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
22 13:25-15:05 FA-311 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
23 13:25-15:05 FA-405 Lahjah Arabiyah D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
24 13:25-15:05 FA-412 Pengantar Studi Islam A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
25 15:30-17:10 FA-104 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
26 15:30-17:10 FA-105 Fikih dan Usul Fikih C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
27 15:30-17:10 FA-106 Pengantar Studi Islam A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
28 15:30-17:10 FA-305 Jurnalistik C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
29 15:30-17:10 FA-308 Lahjah Arabiyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
30 15:30-17:10 FA-311 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
31 17:20-19:00 FA-403 Stilistika A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
32 17:20-22:20 FA-404 Skripsi P Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
33 17:20-22:20 FA-405 Skripsi Q Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
34 17:20-22:20 FA-406 Skripsi M Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
35 17:20-22:20 FA-407 Skripsi R Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
36 17:20-22:20 FA-409 Skripsi S Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Fahmul Maqru' al-Adabiy A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
2 07:00-08:40 FA-105 Filsafat Ilmu B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
3 07:00-08:40 FA-306 Metode Penelitian Sastra D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
4 07:00-08:40 FA-308 Editing Tarjamah I C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
5 07:00-08:40 FA-403 Metode Penelitian Sastra A Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
6 08:50-10:30 FA-104 Fahmul Maqru' al-Adabiy D Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
7 08:50-10:30 FA-107 Teori Dan Aplikasi Sastra II A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
8 08:50-10:30 FA-306 Metode Penelitian Sastra C DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
9 08:50-10:30 FA-307 Editing Tarjamah I D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
10 08:50-10:30 FA-311 Ushul Fiqh/Fiqh A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
11 08:50-10:30 FA-404 Fiqh Al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
12 10:40-12:20 FA-104 Al-Lahjat Al-'arabiyyah C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
13 10:40-12:20 FA-107 Filsafat Ilmu C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
14 10:40-12:20 FA-307 Tauhid C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
15 10:40-12:20 FA-308 Tarjamah Indonesia-Arab I D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
16 10:40-12:20 FA-311 Sharf II A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
17 13:25-15:05 FA-104 Al-Lahjat Al-'arabiyyah D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
18 13:25-15:05 FA-306 Fahmul Maqru' al-Adabiy C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
19 13:25-15:05 FA-307 Tauhid D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
20 13:25-15:05 FA-309 Fahm Al-Masmu' II A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
21 13:25-15:05 FA-311 Balaghah II A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
22 13:25-15:05 FA-412 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
23 15:30-17:10 FA-105 Pengantar Studi Islam B Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
24 15:30-17:10 FA-305 Lahjah Arabiyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
25 15:30-17:10 FA-306 Ilmu Ma'ani C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
26 15:30-17:10 FA-311 Filologi A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
27 15:30-17:10 FA-412 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
28 17:20-22:20 FA-403 Skripsi T H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
29 17:20-22:20 FA-404 Skripsi U Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
30 17:20-22:20 FA-405 Skripsi V Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
31 17:20-22:20 FA-407 Skripsi W Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal C Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
2 07:00-08:40 FA-105 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
3 07:00-08:40 FA-107 Akhlak dan Tasawuf A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
4 07:00-08:40 FA-306 Metode Penelitian Sastra B Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
5 07:00-08:40 FA-405 Fiqhu al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
6 08:50-10:30 FA-105 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
7 08:50-10:30 FA-107 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8 08:50-10:30 FA-306 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
9 13:25-15:05 FA-105 Pengantar Studi Islam D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
10 13:25-15:05 FA-306 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
11 13:25-15:05 FA-311 Dirasah Taqabuliyyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
12 13:25-15:05 FA-412 Ta'bir Syafawi II A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
13 15:30-17:10 FA-104 Ilmu Ma'ani B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
14 15:30-17:10 FA-105 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15 15:30-17:10 FA-311 Dirasah Taqabuliyyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)