Dosen

Profil Mardjoko Idris

Nama : Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag. Di Semester Gasal TA 2022/2023
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Semantik dan Pragmatik 3 WAJIB A SEL 07:00-09:30 R: FA-202
2. Semantik dan Pragmatik 3 WAJIB B KAM 07:00-09:30 R: FA-204

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 IAIN Sunan Kalijaga Studi Islam M. Ag. 2010
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Pendidikan Islam M. A. 1995
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1986

# TAHUN KARYA
Book Chapter
1 2021 Bunga Rampai Bahasa, Sastra dan Budaya dalam Kalimat Perintah dalam al-Quran: Kajian Fungsi Retorika. Tingkat Nasional. Diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Diterbitkan oleh Suka Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44892
2 2017 From UIN Sunan Kalijaga ToThe Word dalam الالتفات كإعجاز أسلوب القرآن. Diterbitkan oleh Idea Press.
3 2015 Dinamika Kajian Ilmu-ilmu Adab dan Budaya dalam Majaz Mursal dalam Stilistika Alquran. Diterbitkan oleh Fakultas Adab.
Buku Referensi
4 2022 Linguistik al-Quran: Kajian Gaya Bahasa, Struktur dan Makna dalam Linguistik al-Quran. Tingkat Nasional. Diterbitkan oleh Idea Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51673
5 2021 Retorika Pertanyaan dalam al-Quran: Tinjauan Struktur dan Fungsi Retorik . Tingkat Nasional. Diterbitkan oleh Adab Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46505
6 2020 Balaghatu al-Quran: Kajian Ilmu Ma'ani dalam Ilmu Balaghah. Tingkat Nasional. Diterbitkan oleh Idea Press Yogyakarta.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42037
7 2019 Kajian Semantik Terhadap Ayat-Ayat Iltifat . Tingkat Nasional.
https://shopee.co.id/Kajian-semantik-terhadap-ayat-ayat-Ilti...
8 2018 Ilmu Badi: Kajian Keindahan Berbahasa . Diterbitkan oleh Karya Media.
9 2018 Gaya Bahasa Larangan dalam Alquran . Diterbitkan oleh Idea Press.
10 2017 Ilmu Bayan: Kajian Retorika Berbahasa Arab . Diterbitkan oleh KaryaMedia.
11 2017 Ilmu Ma’ani: Kajian Struktur dan Makna . Diterbitkan oleh KaryaMedia.
12 2016 Mengintip Gaya Bahasa Nida dalam Alquran . Diterbitkan oleh Idea Press.
13 2016 Gaya Bahasa Perintah dalam Alquran . Diterbitkan oleh Maghza Books.
Conference Paper
14 2016 Antonimy dalam Bahasa Alquran . Pada Seminar Hasil Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan. Diselenggarakan oleh Balai Bahasa DIY.
15 2015 Imperatif Directif dalam Gaya Bahasa Alquran: Analisis Tindak Tutur . Pada Diskusi Ilmiah (Lokakarya Hasil Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan). Diselenggarakan oleh Balai Bahasa DIY.
16 2015 Implikatur Percakapan dalam Gaya Bahasa Alquran . Pada Seminar Nasional “Peran Ilmu Keadaban dalam Memperkuat Jati Diri Bangsa”. Diselenggarakan oleh Fakultas Adab.
Jurnal Ilmiah
17 2020 Taqdim dalam al-Quran: Kajian Fungsi dalam Kajian Balaghah. Tingkat Nasional. Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tempurejo Ngawi. Diterbitkan oleh STIT Muhamadiyah.
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab
18 2019 Gaya Bahasa Jinas dalam al-Quran . Tingkat Nasional. Diselenggarakan oleh STIT Muhammadiyah Ngawi. Diterbitkan oleh Lembaga LP2M STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi.
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab...
19 2016 Tarkib Ijâz dalam Bahasa Alquran dalam Al-Lubab. Tingkat Nasional.

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2018 Gaya Bahasa Larangan dalam Alquran.
2 2017 Gaya Bahasa Nida dalam Alquran.
3 2016 Gaya Bahasa Perintah dalam Alquran.
4 2016 Ayat-ayat Iltifâ dalam Alquran: Kajian Makna.
5 2016 Ayat-ayat Doa dalam Alquran: Kajian Konteks.

# TAHUN KARYA
Hak Cipta
1 2017 (Buku) Gaya Bahasa Perintah dalam Alquran.

# TAHUN KARYA
Kegiatan Keagamaan
1 2020 imam dan penceramah 'Ied Adhaa .
2 2020 kajian tematik di majlis taklim, terjadwal .
3 2020 Imam dan Ceramah 'Ied Fitri .
Kegiatan Kelompok Perkampungan
4 2020 Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab bagi satri pondok Jomblangan .
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
5 2021 pendampingan belajar Ilmu Balaghah di Pesantren UII Yogyakarta (Terjadwal ≥ 1 semester).
6 2021 seminar tentang Ilmu Sebagai Asas peradaban (Insidental).
7 2020 Kajian Tafsir al-Quran (Terjadwal ≥ 1 semester).
8 2020 Kuliah umum dengan tema "Mewujudkan Harmonisasi Agama dan Ilmu Pengetahuan (Insidental).
9 2020 unsur-unsur Balaghah dalam gaya bahasa al-Quran (Terjadwal ≥ 1 semester).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
10 2020 imam dan khotib Jumat, terjadwal (Kegiatan sebanyak 20 kali berdasarkan bidang keahlian).
11 2018 Kajian Tafsir Juz ‘Amma : (terjadwal) 16 kali pertahun .
12 2018 Memberi pengajian tafsir ahad pagi di Masjid Nurul Iman dan Masjid al-Manar, Terjadwal14 kali .
13 2017 Kajian Balaghah di Fak. PAI UAD Yogya, terjadwal, .
14 2016 Kajian keagamaan pada majlis Ta’lim Adhhâbul-jannah, terjadwal, 24 kali pertahun .
15 2016 Kajian Membaca Kitab Tafsir Shafwatu Tafâsir karya Ali Ashshabuni : (terjadwal) 24 pertahun .
16 2016 Ceramah Tarwih dan Subuh pada Bulan Ramadlan di masjid-masjid Kab. Bantul : Terjadwal, 36 kali .
17 2016 Kajian Balaghah di Pondok Pesantren UII Yogya, terjadwal, 14 kali persemester .
18 2015 Ceramah Khutbah Jumat di Masjid Wilayah Kab. Bantul dan Kodya Yogya, 10 kali .
19 2015 Ceramah Idul Fitri dan Idul Adhha .
Menulis Karya Pengabdian
20 2022 Memahami Huruf (min) pada Struktur an-Nur: 30 .
21 2022 THR Anak dibawa or-tu; Investasi bodong? .
22 2022 Memahami Lafdz Takjil .
23 2022 Mengomentari Polemik Toa dengan Perspektif Ilmu Balaghah .
24 2022 Memahami lafadz Tidur dalam al-Quran .
25 2021 Memahami sebutan istri dalam al-Quran .
26 2021 Muhasabah Akhir tahun 2021 .
27 2021 Membaca ulang QS.al-Baqarah: 127 .
28 2021 Kenalkan Bahasa Arab pada Para Hujajj .
29 2021 Bahasa Implikatur dalam al-Quran .
30 2021 Gaya Bahasa al-Jam'u wat-Taqsim .
31 2021 Berpuasa di Bumi Para Nabi Mesir .
32 2021 Berandai-andai dalam al-Quran .

# TAHUN KARYA
Kepemimpinan Publik
1 2019 Pimpinan Pesantren Wirausaha Sunan Kalijaga Jomblangan (Kemasyarakatan).
Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi
2 2019 Anggota Pengurus Ikatan Keluarga Fakultas Adab .
Menjadi anggota organisasi profesi
3 2020 Pimpinan Pondok Pesantren Wirausaha Sunan Kajilaga Jomblangan Banguntpan Bantul DIY . Pada pertemuan Pondok Pesantren Wirausaha . Berlokasi di Pondok Pesantren Jomblangan Banguntapan Bantul DIY.
Menjadi invited speaker
4 2020 pemakalah dalam kajian Ilmu Mantiq/Logika, 6 kali pertemuan . Pada pertemuan Webinar. Berlokasi di STIT Muhammadiyah Ngawi Ja-tim.
5 2018 STIT Muhammadiyah Ngawi Ja-tim .
6 2017 IAIN Surakarta .
7 2017 STAI Jeneponto Sulawesi Selatan .